IFIP Digital Library

Embedded and Ubiquitous Computing

2007: Taipei, Taiwan

Embedded and Ubiquitous Computing, International Conference, EUC 2007, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007, Proceedings, Tei-Wei Kuo, Edwin Hsing-Mean Sha, Minyi Guo, Laurence Tianruo Yang, Zili Shao, 2007: Taipei, Taiwan

Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2007 Workshops: TRUST, WSOC, NCUS, UUWSN, USN, ESO, and SECUBIQ, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007, Proceedings, Mieso K. Denko, Chi-Sheng Shih, Kuan-Ching Li, Shiao-Li Tsao, Qing-An Zeng, Soo-Hyun Park, Young-Bae Ko, Shih-Hao Hung, Jong Hyuk Park, 2007: Taipei, Taiwan

2006: Seoul, Korea

Embedded and Ubiquitous Computing, International Conference, EUC 2006, Seoul, Korea, August 1-4, 2006, Proceedings, Edwin Hsing-Mean Sha, Sung-Kook Han, Cheng-Zhong Xu, Moon-hae Kim, Laurence Tianruo Yang, Bin Xiao, 2006: Seoul, Korea

Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2006 Workshops: NCUS, SecUbiq, USN, TRUST, ESO, and MSA, Seoul, Korea, August 1-4, 2006, Proceedings, Xiaobo Zhou, Oleg Sokolsky, Lu Yan, Eun-Sun Jung, Zili Shao, Yi Mu, Dong Chun Lee, Daeyoung Kim, Young-Sik Jeong, Cheng-Zhong Xu, 2006: Seoul, Korea

2005: Nagasaki, Japan

Embedded and Ubiquitous Computing - EUC 2005, International Conference EUC 2005, Nagasaki, Japan, December 6-9, 2005, Proceedings, Laurence Tianruo Yang, Makoto Amamiya, Zhen Liu, Minyi Guo, Franz J. Rammig, 2005: Nagasaki, Japan