IFIP Digital Library

Embedded and Ubiquitous Computing

2007: Taipei, Taiwan

Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2007 Workshops: TRUST, WSOC, NCUS, UUWSN, USN, ESO, and SECUBIQ, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007, Proceedings, Mieso K. Denko, Chi-Sheng Shih, Kuan-Ching Li, Shiao-Li Tsao, Qing-An Zeng, Soo-Hyun Park, Young-Bae Ko, Shih-Hao Hung, Jong Hyuk Park, 2007: Taipei, Taiwan

2006: Seoul, Korea

Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2006 Workshops: NCUS, SecUbiq, USN, TRUST, ESO, and MSA, Seoul, Korea, August 1-4, 2006, Proceedings, Xiaobo Zhou, Oleg Sokolsky, Lu Yan, Eun-Sun Jung, Zili Shao, Yi Mu, Dong Chun Lee, Daeyoung Kim, Young-Sik Jeong, Cheng-Zhong Xu, 2006: Seoul, Korea