IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP IIP 2012: Guilin, China

Intelligent Information Processing VI - 7th IFIP TC 12 International Conference, IIP 2012, Guilin, China, October 12-15, 2012. Proceedings

Zhongzhi Shi, David B. Leake, Sunil Vadera

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 385, ISBN: 978-3-642-32890-9Contents

Keynote Presentations

The AI Journey: The Road Traveled and the (Long) Road Ahead.

Ramon López de Mántaras

 1

Transfer Learning and Applications.

Qiang Yang 0001

 2

Semantics of Cyber-Physical Systems.

Tharam S. Dillon, Elizabeth Chang, Jaipal Singh, Omar Hussain

 3-12

Big Data Mining in the Cloud.

Zhongzhi Shi

 13-14

Research on Semantic Programming Language.

Shi Ying

 15

Machine Learning

Effectively Constructing Reliable Data for Cross-Domain Text Classification.

Fuzhen Zhuang, Qing He, Zhongzhi Shi

 16-27

Improving Transfer Learning by Introspective Reasoner.

Zhongzhi Shi, Bo Zhang, Fuzhen Zhuang

 28-39

PPLSA: Parallel Probabilistic Latent Semantic Analysis Based on MapReduce.

Ning Li, Fuzhen Zhuang, Qing He, Zhongzhi Shi

 40-49

Analysis on Limitation Origins of Information Theory.

Yong Wang, Huadeng Wang, Qiong Cao

 50-57

Data Mining

Intelligent Inventory Control: Is Bootstrapping Worth Implementing?

Tatpong Katanyukul, Edwin K. P. Chong, William S. Duff

 58-67

Support Vector Machine with Mixture of Kernels for Image Classification.

Dongping Tian, Xiaofei Zhao, Zhongzhi Shi

 68-76

The BDIP Software Architecture and Running Mechanism for Self-Organizing MAS.

Yi Guo, XinJun Mao, Fu Hou, Cuiyun Hu, Jianming Zhao

 77-86

Optimization of Initial Centroids for K-Means Algorithm Based on Small World Network.

Shimo Shen, Zuqiang Meng

 87-96

ECCO: A New Evolutionary Classifier with Cost Optimisation.

Adam Omielan, Sunil Vadera

 97-105

Automatic Reasoning

Reasoning Theory for D3L with Compositional Bridge Rules.

Xiaofei Zhao, Dongping Tian, Limin Chen, Zhongzhi Shi

 106-115

Semantic Keyword Expansion: A Logical Approach.

Limin Chen

 116-124

An ABox Abduction Algorithm for the Description Logic ALCI.

Yanwei Ma, Tianlong Gu, Binbin Xu, Liang Chang

 125-130

Reasoning about Assembly Sequences Based on Description Logic and Rule.

Yu Meng, Tianlong Gu, Liang Chang

 131-136

Semantic Web

Dynamic Logic for the Semantic Web.

Liang Chang, Qicheng Zhang, Tianlong Gu, Zhongzhi Shi

 137-146

On the Support of Ad-Hoc Semantic Web Data Sharing.

Jing Zhou, Kun Yang, Lei Shi, Zhongzhi Shi

 147-156

An Architecture Description Language Based on Dynamic Description Logics.

Zhuxiao Wang, Hui Peng, Jing Guo, Ying Zhang, Kehe Wu, Huan Xu, Xiaofeng Wang

 157-166

Information Retrieval

Query Expansion Based-on Similarity of Terms for Improving Arabic Information Retrieval.

Khaled F. Shaalan, Sinan Al-Sheikh, Farhad Oroumchian

 167-176

Towards an Author Intention Based Computational Model of Story Generation.

Feng Zhu, Cungen Cao

 177-185

Adaptive Algorithm for Interactive Question-Based Search.

Jacek Rzeniewicz, Julian Szymanski, Wlodzislaw Duch

 186-195

Research of Media Material Retrieval Scheme Based on XPath.

Shuang Feng, Weina Zhang

 196-201

Construction of SCI Publications Information System for Statistic.

Xie Wu, Huimin Zhang, Jingbo Jiang

 202-207

Knowledge Representation

Symbolic ZBDD Representations for Mechanical Assembly Sequences.

Fengying Li, Tianlong Gu, Guoyong Cai, Liang Chang

 208-215

The Representation of Indiscernibility Relation Using ZBDDs.

Qianjin Wei, Tianlong Gu, Fengying Li, Guoyong Cai

 216-225

Symbolic OBDD Assembly Sequence Planning Algorithm Based on Unordered Partition with 2 Parts of a Positive Integer.

Zhoubo Xu, Tianlong Gu, Rongsheng Dong

 226-233

A Representation Model of Geometrical Tolerances Based on First Order Logic.

Yuchu Qin, Yanru Zhong, Liang Chang, Meifa Huang

 234-239

Social Networks

Modeling Group Emotion Based on Emotional Contagion.

Yanjun Yin, Weiqing Tang, Weiqing Li

 240-247

Hierarchical Overlapping Community Discovery Algorithm Based on Node Purity.

Guoyong Cai, Ruili Wang, Guobin Liu

 248-257

Finding Topic-Related Tweets Using Conversational Thread.

Peng Cao, Shenghua Liu, Jinhua Gao, Huawei Shen, Jingyuan Li, Yue Liu, Xueqi Cheng

 258-267

Messages Ranking in Social Network.

Bo Li, Fengxian Shi, Enhong Chen

 268-275

Trust Software

Diagnosis of Internetware Systems Using Dynamic Description Logic.

Kun Yang, Weiqun Cui, Junheng Teng, Chenzhe Hang

 276-285

Reasoning about Semantic Web Services with an Approach Based on Temporal Description Logic.

Juan Wang, Liang Chang, Chuangying Zhu, Rongsheng Dong

 286-294

Constraint Programming-Based Virtual Machines Placement Algorithm in Datacenter.

Yonghong Yu, Yang Gao

 295-304

Recommendation-Based Trust Model in P2P Network Environment.

Yueju Lei, Guangxi Chen

 305-310

Internet of Things

Frequency-Adaptive Cluster Head Election in Wireless Sensor Network.

Tianlong Yun, Wenjia Niu, Xinghua Yang, Hui Tang, Song Ci

 311-319

A Cluster-Based Multilevel Security Model for Wireless Sensor Networks.

Chao Lee, Lihua Yin, Yunchuan Guo

 320-330

A New Security Routing Algorithm Based on MST for Wireless Sensor Network.

Meimei Zeng, Hua Jiang

 331-336

Image Processing

A Novel Model for Semantic Learning and Retrieval of Images.

Zhixin Li, Zhiping Shi, Zhengjun Tang, Weizhong Zhao

 337-346

Automatic Image Annotation and Retrieval Using Hybrid Approach.

Zhixin Li, Weizhong Zhao, Zhiqing Li, Zhiping Shi

 347-356

Double Least Squares Pursuit for Sparse Decomposition.

Wanyi Li, Peng Wang, Hong Qiao

 357-363

Ensemble of k-Labelset Classifiers for Multi-label Image Classification.

Dapeng Zhang, Xi Liu

 364-371

Pattern Recognition

Robust Palmprint Recognition Based on Directional Representations.

Hengjian Li, Lianhai Wang, Zutao Zhang

 372-381

FPGA-Based Image Acquisition System Designed for Wireless.

Haohao Yuan, Jianhe Zhou, Suqiao Li

 382-386

A Context-Aware Multi-Agent Systems Architecture for Adaptation of Autonomic Systems.

Kaiyu Wan, Vasu S. Alagar

 387-397

Eyes Closeness Detection Using Appearance Based Methods.

Xue Liu, Xiaoyang Tan, Songcan Chen

 398-408