IFIP Digital Library

Network and Parallel Computing

2013: Guiyang, China

Network and Parallel Computing - 10th IFIP International Conference, NPC 2013, Guiyang, China, September 19-21, 2013. Proceedings, Ching-Hsien Hsu, Xiaoming Li, Xuanhua Shi, Ran Zheng, 2013: Guiyang, China

2011: Changsha, China

Network and Parallel Computing - 8th IFIP International Conference, NPC 2011, Changsha, China, October 21-23, 2011. Proceedings, Erik R. Altman, Weisong Shi, 2011: Changsha, China

2010: Zhengzhou, China

Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2010, Zhengzhou, China, September 13-15, 2010. Proceedings, Chen Ding, Zhiyuan Shao, Ran Zheng, 2010: Zhengzhou, China

2008: Shanghai, China

Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2008, Shanghai, China, October 18-20, 2008. Proceedings, Jian Cao, Minglu Li, Min-You Wu, Jinjun Chen, 2008: Shanghai, China

2007: Dalian, China

Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2007, Dalian, China, September 18-21, 2007, Proceedings, Keqiu Li, Chris R. Jesshope, Hai Jin, Jean-Luc Gaudiot, 2007: Dalian, China

2005: Beijing, China

Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2005, Beijing, China, November 30 - December 3, 2005, Proceedings, Hai Jin, Daniel A. Reed, Wenbin Jiang, 2005: Beijing, China

2004: Wuhan, China

Network and Parallel Computing, IFIP International Conference, NPC 2004, Wuhan, China, October 18-20, 2004, Proceedings, Hai Jin, Guang R. Gao, Zhiwei Xu, Hao Chen, 2004: Wuhan, China